Meditace spojených srdcí

Spirituální technika par excellence!

 Mistr Choa Kok Sui, zakladatel moderního pránického léčení a arhatické jógy byl guru nové doby. Strávil dlouhá léta zkoumáním různých způsobů léčení z celého světa a díky jeho vytrvalé potřebě vytvořit bezpečný a jednoduchý léčebný systém vznikla publikace Věda a umění pránického léčení (později přejmenována na Zázraky pomocí pránického léčení). Ti, kteří vyzkoušeli a otestovali jeho učení, zjistili, že je bezchybné. Jedinečné, přehledně sepsané duchovní učení přitahovalo lidi z celého světa, kteří následovali tohoto Mistra spirituální techniky.

 

 Pránické léčení je způsobem života a mostem k duchovnosti. Mistr Choa Kok Sui byl kouzelník ve zjednodušování každé své myšlenky, avšak ti, kteří praktikují pravidelně si brzy začnou uvědomovat, že každé jednoduché učení má hlubší smysl, který se rozvíjí postupně s tím, jak se vyvíjí sám praktikující.

 

Mistrova preciznost a porozumění vedly ke vzniku meditace spojených srdcí, starobylé meditace, jež byla zmodernizována a dána lidstvu jako dar. Je to spirituální technika v tom nejlepších slova smyslu! Praktikující se může posunout kupředu mílovými kroky jednoduše následováním Mistrových instrukcí v této vedené meditaci. Díky jednoduchosti této meditace si lidé často zpočátku neuvědomují, jak silný je její potenciál. 

Meditace spojených srdcí začíná invokací s žádostí o boží pomoc a ochranu vyšších bytostí. To upoutá jejich pozornost a oni upraví potenciál božské energie vstupující do meditujících na úroveň, kterou jsou schopni zvládnout. Jednou jedna žena přišla pozdě na seminář, sedla si a připojila se k meditaci. Po chvíli se začala třást a kolébat. Mistr jí jemně poklepal na rameno a požádal ji, aby přestala meditovat a provedla invokaci, po které se její tělo ustálilo a ona byla znovu schopna zpracovat sestupující energii. 


Po invokaci jsou meditující vyzváni, aby si vybavili šťastnou vzpomínku, zatímco se soustředí na srdeční čakru, neboli energetické centrum umístěné uprostřed hrudi. Mentální spojení se srdeční čakrou ji aktivuje a podpoří v nás vyšší emoce jako jsou láska, mír, laskavost a soucit. Srdeční čakra je přímo spojena s čakrou solar plexu a její aktivace zároveň stimuluje čakru solar plexu, aby se otáčela rychleji a uvolnila tak veškerý vztek a nižší emoce, které zde mohou být uloženy. Jakmile je srdeční čakra aktivována, následuje další instrukce k aktivaci korunní čakry neboli energetického centra umístěného na vrcholu hlavy, a to opět vybavením si další šťastné vzpomínky. Toto umožní, aby tok božského světla mohl sestoupit do těla. Meditovat bez aktivování srdeční čakry může být problém, jelikož božská energie, která sestupuje z korunní čakry může rozdmýchat negativní emoce v solar plexu a praktikující tak může být po meditaci rozrušený. Aktivování srdeční čakry je jednou ze specialit této meditace.

Dále je meditující vyzván, aby pozvedl své ruce do výšky hrudníku, s dlaněmi směřujícími od těla a vizualizoval si malou planetu Zemi před sebou. Následuje recitace modlitby svatého Františka z Assisi, zatímco si praktikující vizualizují, jak energie ze srdeční čakry plná míru, lásky, naděje, víry, světla a radosti proudí na Zemi. Další modlitbou se žehná Zemi z korunní čakry. Tyto dvě modlitby ještě více aktivují srdeční a korunní čakru, naplňujíce meditujícího pocitem vnitřního míru. Nakonec Mistr žádá praktikujícího, aby požehnal Zemi ze srdeční a korunní čakry zároveň, což vyrovná tyto dvě čakry tak, že vibrují v harmonii jedna s druhou. 


Požehnání planetě přemění všechnu negativitu, kterou živé bytosti kolektivně vyzařují do aury Země a naše planeta je tak do značné míry uzdravena, zvláště pak když skupiny lidí praktikují tuto meditaci společně. Zároveň tak praktikující získá karmický nárok obdržet požehnání v průběhu další části meditace. Guru vždy říkával: „Pokud chcete dostat, musíte nejdříve dát.” Můžete posoudit sami, kolik dobré karmy je možné získat tím, že požehnáte sedmi miliardám lidí na planetě a všem cítícím bytostem mírem, láskou, nadějí, vírou, světlem a radostí!

Mistr dále instruuje meditující, aby si představili světelný bod na korunní čakře a zároveň mentálně recitovali mantru OM, zatímco si jsou vědomi tiché mezery mezi dvěma OM. Poté následuje tichá meditace, kdy guru říká: “Buď klidný, buď si vědom a nech vše plynout”. Pokud člověk opravdu dokáže nechat vše plynout uvolněním fyzického těla a relaxací (zatímco jeho páteř zůstává vzpřímená), stává se tak kanálem pro tok božské energie, která vstupuje do těla obrovskou rychlostí. Tato energie splachuje všechny negativní myšlenky, emoce a energetické bloky, které, pokud nejsou včas odstraněny, by se mohly v dlouhodobém horizontu projevit jako nemoc. Říká se, že božská energie je jako kyselina, která uvolňuje ucpaný odpad. Všechny hluboce zakořeněné bloky mohou být okamžitě rozloženy a tělo zaplaveno světlem a léčivou energií. (Korunní čakra představuje vstupní bod božské energie, zatímco srdeční čakra je koncový bod. Aktivace a harmonizace těchto dvou čaker v první části meditace je to, co umožňuje obrovský přísun božské energie a požehnání Matce Zemi ve druhé části vytváří karmický nárok na její přijetí.)


Soustředění se na světelný bod v průběhu meditace je také velmi důležité. Je to jako nastoupit na cestu vlakem. Zpívání mantry OM je jako cesta z jedné stanice do další. Pokud člověk v nějaké stanici vystoupí, aby si koupil zmrzlinu a vlak mu mezitím ujede, nedojede tak do cíle. Proto koncentrace na onen světelný bod je jako zůstat ve vlaku až do cílové stanice a zpívání mantry OM je jako jízda z jedné stanice do druhé. Praktikující během meditace někdy mají vize nebo vidí barvy a začnou být okouzleni tím, co vidí. Toto jsou zážitky vyšší úrovně vědomí, do které se meditující dostávají během zpívání OM. Pokud se však člověk příliš zabývá těmito zážitky, zastaví ho to a neumožní mu to postupovat dále, do ještě hlubších úrovní vědomí. 

Mistr Choa Kok Sui uvedl, že meditace spojených srdcí je technika dosažení kosmického osvícení, tedy nejvyšší úrovně jednoty s Bohem! Toho lze docílit meditováním na mezeru nebo ticho mezi dvěma OM. Většina duchovních praktikujících si je vědoma existence různých úrovní vědomí a toho, že vyšší úrovně obklopují a prostupují těmi nižšími. Kvalita božské energie, která během meditace sestupuje záleží na schopnosti meditujícího dosáhnout vyšších úrovní vědomí, což je dáno schopností koncentrovat se na světelný bod na vrcholu hlavy a zároveň si být vědom mezery mezi dvěma OM. Avšak ne každý je tohoto schopen a proto poté, co Mistr zazpívá OM, každý praktikující může dosáhnout různé úrovně vědomí. Někteří se mohli dostat výše než ostatní. Nicméně, jelikož nejvyšší úroveň vědomí (úroveň realizace Boha) prostupuje všemi nižšími úrovněmi, pokud si je meditující vědom mezery mezi každým OM, bude schopen vstoupit do nejvyšší úrovně vědomí z jakékoliv úrovně, které dosáhl během meditace. Jak říká Mistr Choa Kok Sui: „V té mezeře je nehybnost.” Proto člověk nemusí čekat, až se vyvine na vysoký stupeň, aby mohl dosáhnout té nejvyšší energetické úrovně, pokud však zvládne být si vědom mezery mezi dvěma OM. V tom spočívá velikost a laskavost tohoto guru. Dal světu spirituální techniku pro urychlení evoluce a rozvoje. Klíčem je “mezera”! 

Během let guruova slova často zní v mých uších: „Následuj jednoduché instrukce.” Teď opravdu chápu, že pokud máme víru a pokoru to udělat, zajistíme si tak bezpečnou a rychlou cestu do čím dál vyššího světla a lásky. Cítím vděčnost k Mistrovi Choa Kok Sui a ke všem Velikánům za jejich milost, vedení, soucit a ochranu.

 

Autor: Tehruna Meresh

Překlad: Monika Kovářová

Převzato se souhlasem z pranaworld.net